Profesionālā izglītība

Duālās izglītības eksports

© Fotolia.com/noobiel

Daudzās valstīs ir augsts bezdarbs jauniešu vidū. Vācijā jauniešu bezdarba līmenis ir salīdzinoši zems, kas ir skaidrojams ar duālo izglītības sistēmu un kvalificēta darbaspēka nodrošinājumu atbilstoši darba tirgus pieprasījumam.

Šī iemesla dēļ citas valstis interesējas par Vācijas profesionālās izglītības sistēmu – „duālās izglītības eksporta” modelis kļūst arvien nozīmīgāks gan izglītības, gan arī ekonomikas politikā.

Vācijas Federālā valdība jau ir vienojusies par sadarbību un abpusēju atbalstu šajā jomā ar daudzām valstīm, tai skaitā arī ar Latviju. AHK ar vairāku projektu starpniecību veicina abu valstu sadarbību duālās izglītības jomā, realizējot konkrētus pasākumus.

“Skills for Baltic Wood industry – European Quality in Vocational Education and Training”

© AHK

Projekta ievadpasākums Rozenheimā (15.-16.01.2019) un partneru tikšanās Rīgā (22.02.2019)

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamerai ir prieks būt vienam no deviņiem projekta partneriem, kas piedalās Erasmus+ Sector Skills Alliances projektā “Skilled-Up”! Projekta mērķi ir :

Stiprināt sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm un nozares uzņēmumiem;

Uzlabot profesionālās izglītības kvalitāti īstenojot starptautiski atzītu, darba vidē balstītu (DVB) 1. līmeņa augstākās izglītības programmu, pielietojot ES kvalitātes nodrošināšanas instrumentus (EQF, ECVET, EQAVET);

Veicināt nozares ekonomisko attīstību un inovācijas, sagatavojot nozarei nepieciešamos kvalificētus speciālistus;

Veicināt izpratni par digitālajām tehnoloģijām, mobilitāti un zaļo domāšanu kā pārmaiņu virzītājspēkiem.

“Skilled-Up” projekts iesāks ilgtermiņa izmaiņas un atstās pozitīvu ietekmi uz Baltijas valstu izglītības sistēmām. Īstenoto pieeju pārnesamība nodrošinās instrumentus rezultātu pārņemšanai citās valstīs un citās nozarēs.

Projekta laikā notikušas jau divas projekta partneru tikšanās 15. – 16. janvārī ievadpasākums Rozenheimā, Vācijā un 22. februārī tikšanās Rīgā. Tikšanās laikā visi deviņi partneri - Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK), Latvijas Kokapstrādes uzņēmumu un eksportētāju asociācija (LKUEA), Association of Wood Producers and Exporters of West Lithuania (AWPEWL), South Estonia Furniture Cluster, Lehrinstitut Rosenheim e.V. (LHK), Latvijas Lauksaimniecības Universitāte (LLU), Kauno Kolegija (KK), Center of Competence for Wood Processing and Furniture Manufacturing (unit of Voru County Vocational Training Center) un AS “Latvijas Finieris” - iepazinās, apsprieda pirmos soļus projekta īstenošanā , administratīvus jautājumus, konkrētu struktūru un mācību programma saturu. Turpmāko mēnešu laikā , katrā projekta dalībvalstī notiks vietējo ekspertu tikšanās, lai izstrādātu moduļu aprakstus un mācību programmas saturu.

Mēs priecājamies par darba uzsākšanu un panākumiem nākotnē!

Vairāk informācijas par projektu

Programmas apraksts

© AHK

Erasmus+ Projekta partneru tikšanās Vaimelā, Igaunijā

No 6.06. līdz 7.06.2019 Tsenter kokapstrādes kompetences centrā Vaimelā, Igaunijā projekta partneri no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Vācijas tikās, lai apspriestu projekta tālāko gaitu, 1. līmeņa augstākās modulārās izglītības programmas attīstību Baltijas valstu kokapstrādes nozarē. Tikšanās laikā tika apspriesti sasniegtie rezultāti, uzlabots moduļu saturs un saplānoti nākamie soļi.

Mācību programma sastāvēs no sekojošiem 10 moduļiem: industriālais dizains, industriālās tehnoloģijas, komunikācijas metodes, darbības izmaksas, uzņēmējdarbības vadība, darba drošība un vides aizsardzība, plānošana, kontrole un komunikācijas sistēmas, vadība un personāla vadība, personāla attīstība un kvalifikācijas projekts. No 2019. gada septembra partnervalstīs tiks uzsāktas apmācības pirmajos moduļos. Mēs priecāsimies par uzņēmumu interesi. Lai saņemtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar mums: dominic.otto(at)ahk-balt.org .

© AHK

Uzsāktas apmācības ražošanas vadībā kokapstrādē

2019. gada oktobrī “Skilled-Up” projekta ietvaros Latvijā, Lietuvā un Igaunijā ir uzsākta mācību programmas “Ražošanas vadība kokapstrādē” īstenošana. Divas trešdaļas no mācību programmas norisināsies uzņēmumos, tāpat tiks organizētas mobilitātes vizītes uz citu Baltijas valstu uzņēmumiem. Pirmajās pilotapmācībās piedalās 50 pārstāvji no dažādiem ražojošajiem uzņēmumiem, un turpmākos divus gadus viņi aprobēs programmu, lai tā apmierinātu nozarē strādājošo izglītības vajadzības un nākotnē būtu pieejama plašākam interesentu lokam.


Latvijas poligrāfijas nozares pārstāvju stažēšanās Vācijā

© AHK

No 23.03.2019. līdz 28.03.2019. Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā Fonda projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros AHK pārstāvji poligrāfijas nozares profesionālo izglītības iestāžu pedagogiem un darba vidē balstītu mācību vadītājiem organizēja stažēšanās programmu Vācijā

Piecu dienu laikā dalībniekiem bija iespēja tuvāk iepazīt Vācijas poligrāfijas nozari un profesionālās izglītības sistēmu. Brauciena laikā dalībnieki apmeklēja Leipcigas grāmatu izstādi, Vācijas Poligrāfijas uzņēmumu konfederāciju, pret viltošanu aizsargātu produktu drukas uzņēmumu “Bundesdruckerei”, Leipcigas iespiedmākslas muzeju, Leipcigas Poligrāfijas institūtu un uzņēmumu “Salzland Druck GmbH & Co. KG”, kur apguva dažādas programmā paredzētas praktiskā prasmes un iemaņas. Braucienu noslēdza vizīte Leipcigas Gūtenberga profesionālās izglītības iestādē, kur dalībnieki guva ieskatu un praktisku pieredzi, kā norit mācību process profesionālās izglītības iestādē, kā arī dalījās pieredzē ar vācu kolēģiem.


Ķīmijas nozares pārstāvju stažēšanās Latvijā un Vācijā

© AHK

No 8.04.2019 līdz 12.04.2019 Valsts izglītības satura centra Eiropas Sociālā Fonda projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros AHK organizēja un īstenoja ķīmijas nozares profesionālo izglītības iestāžu pedagogu un uzņēmumu darba vidē balstītu mācību vadītāju stažēšanos uzņēmumā “Grindex” un Organiskās Sintēzes Institūtā. Dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar jaunākajām tendencēm ķīmijas nozarē un pašiem īstenot laboratorijas darbus.

Projekta otrajā daļā dalībnieki devās uz Vāciju, kur no 22.04 līdz 26.04.2019 stažējās mācību iestādē “Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH”. Stažēšanās laikā dalībnieki iepazinās ar Vācijas duālās izglītības sistēmu un profesionālā izglītības īstenošanu ķīmijas rūpniecībā un vides aizsardzības tehnoloģijās. Dalībniekiem arī bija iespēja apmeklēt dažādus ķīmijas nozares uzņēmumus - pētniecības institūtu “Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V.”, farmācijas uzņēmumu “Bombastus-Werke AG” un notekūdeņu attīrīšanas uzņēmumu “Stadtentwässerung Dresden GmbH”. Apmeklējumu laikā dalībnieki iepazina šo organizāciju darbību, izmantojamās tehnoloģijas un darba vidē balstītu mācību īstenošanas metodes.


VETnet

Projekta apraksts

VFR Izglītības un pētniecības ministrijas finansētā projekta VETnet mērķis ir atbalstīt duālās sistēmas elementu ieviešanu profesionālājā izglītībā 9 AHK birojos: Ķīnā, Grieķijā, Indijā, Itālijā, Latvijā, Portugālē, Krievijā, Slovākijā un Taizemē.

Izmantojot kontaktus uzņēmēju un politiķu vidū, Vācijas Ārējās tirdzniecības kameras (AHK) veido nozīmīgu platformu dažādu profesionālo izglītības aktivitāšu organizēšanai attiecīgajās valstīs.

Piecu gadu laikā VETnet komanda īsteno pilotprojektus, kas atbalsta Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas iniciatīvu par darba vidē balstītu mācību ieviešanu, analizējot duālās profesionālas izglītības elementus, aktīvi strādājot pie profesionālās izglītības tēla celšanas visā sabiedrībā, kā arī atbalstot uzņēmumus darba vidē balstītu mācību īstenošanā. Projektu koordinē Vācijas Rūpniecības un tirdzniecības kameru apvienība (DIHK). Pilotprojekti ir uztverami kā "skatlogs", kas ilgtermiņā veicina vietējā darba tirgus situācijas uzlabošanu.

Mērķi

Projekta mērķis ir veicināt jau esošo starptautisko sadarbību, ko VFR valdība ir uzsākusi profesionālās izglītības jomā, un turpināt attīstīt AHK darbības virzienu profesionālās izglītības virzienā.

Vidējā termiņa mērķis paredz projektā iesaistītajās valstīs ilgtermiņā atbalstīt duālās izglītības elementu ieviešanu, tādējādi veicinot izmaiņas vietējās profesionālās izglītības sistēmā, lai nodrošinātu augstāku nodarbinātības līmeni.

VETnet: Mutiskais piloteksāmens, balstoties uz Vācijas pieredzi

2017. gads VETnet komandai bija svarīgs gads. Pirmo reizi Latvijā tika pieņemti mutiskie pilotpārbaudījumi, balstoties uz Vācijas ekspertīzi un izmantojot kvalitātes nodrošināšanas elementus.

Profesijai Loģistikas darbinieks tika izveidotas divas eksaminācijas komisijas (viena Liepājā, otra Rīgā), kas darbojās pēc Vācijas mutisko pārbaudījumu sistēmas. Tās elementi ir: eksaminācijas kārtības pieņemšana, paritātes princips komisijā (darba devējs, darba ņēmējs un skolotājs), AHK izvēlas eksaminētājus pēc noteiktiem kritērijiem, eksaminētāju sagatavošanas seminārs un konfidencialitātes ievērošana AHK pavadībā.

Franks Dūze, pieredzējis darbaudzinātāju un eksaminētāju treneris kopā ar Annetti Merkelbahu (Schenker Deutschland AG), pieredzējušo eksaminētāju un darbaudzinātāju no Dortmundes Tirdzniecības un rūpniecības kameras divu dienu seminārā septembrī sagatavoja eksaminētājus mutiskā eksāmena pieņemšanai. Divas eksaminācijas komisijas tika trenētas darboties komandā, uzdot korektus jautājumus un izveidot uzdevumus, kā pārvarēt bailes no eksāmena un kā izvairīties no vērtēšanas kļūdām. Ar lomu spēļu palīdzību dalībnieki apzināti tika sagatavoti eksaminētāja lomai.

Pavisam kopā tika izveidoti 30 mutisko eksāmenu uzdevumi, kas izrādījās kā lielākais izaicinājums eksaminētājiem.

Oktobra sākumā 12 audzēkņi kārtoja eksāmenu Liepājā, ko pieņēma Rīgas eksaminētāji, savukārt Liepājas eksaminētāji vērtēja 17 Rīgas audzēkņu profesionālo kompetenci.

Ar panākumiem nokārtotie mutiskie AHK eksāmeni tika svinīgi nosvinēti AHK sertifikātu pasniegšanas ceremonijās Liepājā un Rīgā. Prieka ziņu dubultoja fakts, ka 2/3 no jauniešiem palika strādāt uzņēmumos.

Pēc pārbaudījumiem AHK aicināja eksaminētājus uz atkārtotu tikšanos kopā ar ekspertiem un Valsts izglītības satura centra pārstāvjiem, lai izvērtētu un pielāgotu mutiskā pārbaudījuma uzdevumus.

30 izmantotos pārbaudījuma uzdevumus eksperti pielāgos un izveidos līdzvērtīgākus, lai rezultātā tie veidotu pārbaudījuma uzdevumu datu bāzi.

Darba vidē balstītas mācības – jaunas iespējas jauniešiem Daugavpilī

 

Ar Vācijas Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu AHK laikā no 01.06. līdz 31.12.2017. organizēja un koordinēja projektu, kura mērķis bija veicināt Daugavpils pilsētas un reģiona jauniešu iespējas apgūt profesiju un vietējos pilsētas un reģiona uzņēmumus nodrošināt ar darbaspēku. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Daugavpils būvniecības tehnikumu un Daugavpils pilsētas uzņēmumiem.

Projekta sākumā AHK darbs bija galvenokārt vērsts uz pastiprinātu darba vidē balstītu mācību un to ieguvumu popularizēšanu uzņēmējdarbībā un sabiedrībā. Šajā nolūkā AHK vietējiem uzņēmējiem, profesionālās izglītības iestādei un sociālajiem partneriem organizēja dažādus seminārus, iepazīstinot ar izglītības iestāžu un uzņēmēju sadarbības modeli un raisot pieredzes apmaiņu. Līdzās minētajam pedagogiem tika nodrošināta iespēja Vācijā izzināt duālās profesionālās izglītības sistēmu, iepazīstot dažādus praktiskus piemērus Berlīnē un Potsdamā.

Pateicoties kopīgi īstenotajām aktivitātēm, septembrī profesionālās izglītības programmā “Inženierkomunikāciju tehniķis” mācības uzsāka 30 jaunieši. Seši no viņiem šobrīd profesiju apgūst darba vidē uzņēmumos “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” un “Daugavpils ūdens”. Pārējie jaunieši izvēlējās tradicionālo mācību formu. Tieši pašvaldības uzņēmumu piesaiste nākotnē varētu būt signāls privātajam sektoram, lai iesaistītos darba vidē balstītu mācību īstenošanā. Jaunā mācību programma Latgales reģionā šobrīd ir lielisks piemērs tam, kā īstenot speciālistu sagatavošanu, profesionālā izglītības iestādēm cieši sadarbojoties ar uzņēmējiem. Šī pirmā programma būs arī paraugs pieejai, kā arvien vairāk darba videi pietuvināt arī citas profesionālās izglītības programmas.

Projekta noslēgumā var secināt, ka ir sasniegti sākotnēji izvirzītie mērķi. Ieviešot izglītības piedāvājumu darba vidē balstītu mācību formā, profesionālās izglītības iestādei un uzņēmējiem ir radīts rīks, ar kā palīdzību iespējams pilnveidot profesionālās izglītības kvalitāti, nodrošināt reģionos nepieciešamos speciālistus, kā arī spēcināt uzņēmējus un reģionu kopumā. Projektā uzrunātie un iesaistītie uzņēmēji, kā arī sociālie partneri ir ieguvuši svarīgu signālu labākai izpratnei par darba vidē balstītu mācību priekšrocībām. Tagad viņiem pašiem ir jāraugās, kā to izmantot savā labā.

Projekta norises laiks: 01.06.2017. – 31.12.2017.

Projekta finansētājs: Vācijas Ārlietu ministrija

 

Atrodi sevi! Karjeras atbalsta projekts Rēzeknē

Ar Vācijas Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu AHK organizē un koordinē projektu, kura mērķis ir palīdzēt Latvijas Latgales reģiona jauniešiem iegūt priekšstatu par izglītības un karjeras iespējām Rēzeknē un tās apkārtnē. Turklāt projekts stratēģiski paredz šajā reģionā iniciēt ilgtermiņa sadarbību starp valsts iestādēm (vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības iestādēm) un uzņēmējdarbības pārstāvjiem (uzņēmumiem).

Projekta sākuma fāzē tiek apzinātas Rēzeknē un tās apkaimē perspektīvās un pieprasītākās profesijas. Iesaistot karjeras izglītības jomas ekspertu no Vācijas, tiks organizēta ieinteresēto karjeras atbalsta pedagogu apmācība, kurā tiks aplūkoti pedagogiem būtiski karjeras izglītības jautājumi. Pēc tam Rēzeknē un tās apkaimē paredzēts organizēt trīs karjeras atbalsta pasākumus, kurās iesaistāmi uzņēmumi, vispārējās, profesionālās un augstākās izglītības iestādes, kā arī pasākumu mērķa grupa – vietējie jaunieši.

Projekts papildinās jau līdz šim Latvijā iesāktās un īstenotās aktivitātes karjeras attīstības atbalsta plānošanas un īstenošanas jomā.

Projekta norises laiks: 01.08.2017. – 31.12.2017.
Projekta finansētājs: Vācijas Ārlietu ministrija

Ātro randiņu maratons Latgalē

Ar Vācijas Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu AHK organizē un koordinē projektu, kura mērķis ir Latgales reģionā stiprināt sadarbību starp uzņēmējiem, vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm karjeras attīstības atbalsta un izglītības jomā. To paredzēts īstenot, katru mēnesi dažādās Latgales pilsētās organizējot t.s. ātros randiņus kā reģionā jaunu karjeras atbalsta pasākumu.

Projekta norise plānota septiņu mēnešu periodā. Sākumā tiek izvēlētas pasākumu norises vietas (Latgales pilsētas kā reģionālie centri). Pēc tam tiek veidoti kontakti ar vietējiem uzņēmējiem, katrai pilsētai izvēloties vietēji svarīgākos darba devējus, vispārējās izglītības iestādēm, kā arī profesionālās izglītības iestādēm. Tad tiek plānota ātro randiņu organizatoriskā norise. Laika periodā no septembra vidus līdz novembra beigām izvēlētajās Latgales pilsētās tiek organizēti t.s. ātrie randiņi kā jauns karjeras atbalsta pasākums. Katrā pilsētā dalībai šajā pasākumā tiek piesaistīti vismaz trīs uzņēmumi.

Projekts papildinās jau līdz šim Latvijā iesāktās un īstenotās aktivitātes karjeras attīstības atbalsta plānošanas un īstenošanas jomā.

Projekta norises laiks: 01.06.2017. – 31.12.2017.
Projekta finansētājs: Vācijas Ārlietu ministrija

Projekts ECVET-Enterprise

 • Nosaukums: Learning Outcomes Approach and ECVET Principles for Assessment and Validation of Workbased Learning and Apprenticeships: Training Programme and OER for VET and Enterprise Tutors
 • AHK: partneris
 • Datums: 01.10.2016 - 30.09.2018
 • Programma: Erasmus+
 • Citi partneri: Latvija, Igaunija, Somija, Vācija

ECVET-Enterprise projekta ietvaros tiek veidota mācību metodika un mācību programma darba vidē balstītu mācību vadītājiem un profesionālo izglītības iestāžu prakšu vadītājiem, kas iesaistās, uzrauga vai plāno iesaistīties staprtautisku prakšu īstenošanā. ECVET ir Eiropas kredītsistēma profesionālajai izglītībai un mācībām (European Credit System for Vocational Education and Training, ECVET), lai aprakstītu valstī piešķirtās izglītības kvalifikācijas, izmantojot sasniedzamos rezultātus (learning outcomes, LO). Izveidotā metodika tika pielietota ES līmeņa praktiskās mācībās pasniedzējiem no profesionālām izglītības iestādēm un mentoriem no uzņēmumiem. Tās notika interaktīva semināra veidā, kuru laikā pasniedzēju pāri (profesionālās izglītības un mācību iestādēm un uzņēmuma) varēja kopīgi apgūt uzdevumu sadalīšanu mācību rezultātu vienībās, starptautisku mobilitāšu plānošanu, līgumu sagatavošanu, sadarbību LO pieejas novērtēšanā un atzīšanā, kā arī saziņu ar praktikantu.

Programmas pamatā ir četru iesaistīto valstu pieredze un to piemērošana mācībām valsts un starptautiskā mērogā. Šis projekts turpina sistēmu salīdzināšanas un aprakstīšanas darbu, taču veic to praktiskā līmenī.

Partneri:

 • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LV) - vadošais partneris
 • PIKC Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, VET school (LV)
 • Tartu Kutsehariduskeskus, VET school (EE)
 • WinNova, Satakunta, VET school (FI)
 • Baltic Bright, SIA (LV)
 • Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera Igaunijā, Latvijā, Lietuvā (DE)
 • VISC Valsts izglītības satura centrs (LV)

Aktivitātes:

2017.gada 16. maijs - 20. maijs: Apmācības LTRK telpās par ECVET sistēmu un starptautisko mobilitāšu īstenošanu / Facebook

Apmācībās izmantotās prezentācijas:

2018.gada 25. septembris Projekta ECVET- Enterprise nolēguma konference

2018. gada 25. septembrī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras telpās notika Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta ECVET-Enterprise noslēguma konference. Konferences ietvaros tika prezentēti projekta rezultāti un tika diskutēts par ECVET principu pielietošanu darba vidē balstītajās mācībās un starptautiskā līmenī.

Projekts ECVET Enterprise tika īstenots no 2016.gada oktobra līdz 2018.gada septembrim un tā ietvaros notika 5 dienu apmācības, kur uzņēmumu un profesionālo izglītības iestāžu prakšu vadītāji mācījās un diskutēja, kā labāk vērtēt mācību rezultātus darba vidē balstītajās apmācībās, pielietojot ECVET principus. Tāpat projekta laikā tika organizētas deviņas mobilitātes, kur uzņēmumi uzņēma praktikantus no dažādām ES profesionālajām izglītības iestādēm, tostarp divas jaunietes no Latvijas projekta ietvaros devās praksē uz Vāciju un Somiju. Projekta laikā izstrādāti arī specializēti mācību materiāli par ECVET sistēmu darba vidē balstītām mācībām gan uzņēmumiem, gan profesionālās izglītības iestādēm. Tie pieejami mājas lapā: www.qualityplacements.eu/open-education-resources/. Viens no projekta ilgtermiņa rezultātiem ir arī piecu dienu mācību metodoloģijas izveide latviešu, igauņu, somu, angļu un vācu valodās.

Konferences programma pieejama šeit:

Konferencē izmantotās prezentācijas:

 

 

Ātro randiņu maratons Latgales pilsētās

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera š.g. 28. un 29. septembrī Krāslavā un Daugavpilī uzsāka projekta “Ātro randiņu maratons Latgalē” pasākumu īstenošanu. Projekta iecere ir septiņās Austrumlatvijas pilsētās organizēt karjeras atbalsta pasākumu Ātrie randiņi, kura laikā skolēniem tiek sniegta iespēja iepazīt vietējos uzņēmumus un apzināt novada profesionālās izaugsmes iespējas.

Krāslavas Valsts ģimnāzijā pulcējās 50 skolēni no 2 pilsētas skolām. Iepazīstināt jauniešus ar savu uzņēmumu un karjeras iespējām tajā bija ieradušies astoņi vietējie uzņēmēji: IKU “Brāļi Vanagi”, SIA “IVIKS”, SIA “IV Plus”, z/s “Kurmīši”, SIA “LATGRAN”, SIA “NEMO”, a/s “Nidl”, IKU “Salve D”. Atklājot pasākumu, Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs uzsvēra jauna formāta karjeras atbalsta pasākumu nepieciešamību un izteica gandarījumu par uzņēmēju un skolu atsaucību.

Daugavpilī pasākumā piedalījās 60 skolēns no 15 Daugavpils pilsētas skolām. Sarunās ar skolēniem iesaistījās vietējie uzņēmēji SIA “Funny Land Centrs”, SIA “Latvijas maiznieks”, “Park Hotel Latgola”, SIA “Pica Serviss”, “Silene Resort & SPA”, SIA “Urbanfoods”, SIA “Zieglera mašīnbūve”, kā arī Daugavpils biznesa inkubators un biedrība “D-Juno”. Pasākumu atklāja Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Jānis Dukšinskis, VFR vēstniecības Latvijā vēstnieka vietniece Manja Klīze (Manja Kliese) un Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Latvijas biroja vadītājs Māris Balčūns.

Latvijā projekts “Ātro randiņu maratons Latgalē” tiek īstenots ar VFR Ārlietu ministrijas finansiālo atbalstu.

Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras profesionālās izglītības balva „MĒS MĀCĀMies“ 2018

Šī gada 30. maijā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Vācijas - Baltijas Tirdzniecības kameras īstenotā VETnet projekta ietvaros jau trešo gadu tika pasniegta profesionālās izglītības balva “MĒS MĀCĀMies”.

Balvas patroni ir LR Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens un LR Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Šogad balva tika piešķirta aktīvākajiem DVB mācību vadītājiem, kas uzņēmumos īsteno darba vidē balstītas mācības. Balvas kandidātus izvirzīja uzņēmumi.

Žūrijas komisija, kurā tika pārstāvētas šādas institūcijas: Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Ekonomikas ministrija, Latvijas Darba devēju konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Vācijas vēstniecība Rīgā un Prakse.lv, izskatīja visus pieteikumus un atlasīja sešus finālistus, kurus apmeklēja uzņēmumos.

No sešiem finālistiem, žūrija izvēlējās trīs laureātus:

Jānis Tenis (SIA “ADS Baltic”, Liepāja), Viktors Adelmanis (SIA “Bucher Municipal”, Ventspils) un Audris Lukaševičs (AS “HansaMatrix”, Ogre).

Latvijas Republikas Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens, Valsts izglītības satura centra profesionālās izglītības departamenta direktors Jānis Gaigals un AHK reģionālais prezidents Latvijā Kaspars Kalviškis pasniedza profesionālās izglītības balvu un apsveica balvas ieguvējus. Laureāti saņēma piemiņas balvu un apmaksātu pieredzes apmaiņas braucienu uz Vāciju.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Vāciju: Ieskats vācu duālās izglītības sistēmā

Profesionālās izglītības balvas „MĒS MĀCĀMies 2018“ laureāti iepazīst Vācijas profesionālās izglītības sistēmu.

No 24. līdz 28. septembrim AHK profesionālās izglītības komanda ar Dortmundes Tirdzniecības un rūpniecības kameras atbalstu pavadīja balvas laureātus pieredzes braucienā uz Vāciju. Trīs dienu laikā darba vidē balstītu mācību vadītājiem no Latvijas bija iespēja iepazīties ar daudzveidīgo profesionālo izglītību Vācijā. Programma tika veidota tā, lai iekļautu dažādus izglītības aspektus un nozares: apmeklējot Dortmundes komunālo uzņēmumu “Dortmunder Stadtwerke”, dalībnieki varēja iepazīt uzņēmuma mācību centra ikdienu, savukārt uzņēmumos “WILO” un “REWE” – pašu mācību procesa norisi darba vidē. Šeit Latvijas pārstāvji dalījās arī pieredzē ar vācu kolēģiem. Braucienu noslēdza vizīte Roberta- Boša vārdā nosauktajā profesionālās izglītības iestādē, kur dalībnieki guva ieskatu, kā norit mācību process profesionālās izglītības iestādē.

“Ēnu dienas” metālapstrādes jomā

© AHK

Ar Vācijas Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu AHK laikā no 5.11. līdz 31.12.2018.organizēja un koordinēja projektu, kura mērķis bija veicināt sadarbību starp profesionālo izglītības iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem darba vidē balstītu mācību īstenošanā metālapstrādes jomā.

Projekts tika īstenots četrās Latvijas pilsētās – Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā un Rīgā. Tā laikā pedagogi no profesionālās izglītības iestādēm devās uz uzņēmumiem un iepazinās ar uzņēmuma darba vidi, tehnoloģijām, savukārt uzņēmumu DVB mācību vadītāji un pārstāvji devās uz profesionālās izglītības iestādēm, lai iepazītos ar mācību procesu, pedagoģisko darbu un snieguma vērtēšanu. Projektā piedalījās pedagogi no Daugavpils Būvniecības Tehnikuma, Jelgavas Amatu vidusskolas, Jelgavas Tehnikuma, Liepājas Valsts Tehnikuma, Rīgas Valsts Tehnikuma un uzņēmumu pārstāvji no SIA "AUTOFIRMA RAIVO", SIA ”Dinex”, A/S “EAST METAL”, SIA “KMK Auto”, SIA “Lesjofors Springs LV”, SIA “NAGLIS&ERR” un SIA ‘’Signum”.

27.decembrī viesnīcā “Radisson Blu Rīdzene Hotel” notika projekta noslēguma pasākums, kura laikā dalībnieki izvērtēja projektu un iespējas darba vidē balstītu mācību attīstībai.