Privaatsuspoliitika

I. Vastutava töötleja nimi ja aadress

Vastutav töötleja isikuandmete kaitse üldmääruse, liikmesriikide andmekaitseseaduste ja muude andmekaitset käsitlevate õigusaktide tähenduses on:

Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen e.V. (Saksa-Balti Kaubanduskoda)

Breite Str. 29

10178 Berlin

Saksamaa

Tel: 00371 6732 0718

E-post: info(at)ahk-balt.org

Veebileht: www.ahk-balt.org

II. Andmete töötlemisest üldiselt

1. Isikuandmete töötlemise ulatus

Töötleme oma kasutajate isikuandmeid ainult ulatuses, mis on vajalik veebilehe toimimiseks ning meie sisu ja teenuste pakkumiseks. Kasutajate isikuandmeid töödeldakse vastavalt nõuetele ainult kasutaja nõusolekul. Erandi moodustavad juhud, kus eelneva nõusoleku küsimine ei ole praktilistel põhjustel võimalik ja andmete töötlemine on õigusaktides lubatud.

2. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

Juhul kui küsime isikuandmete töötlemiseks andmesubjektilt nõusoleku, on isikuandmete töötlemise õiguslik alus EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 lõike 1 punkt a. Isikuandmete töötlemine, mis on vajalik lepingu täitmiseks, mille osaline andmesubjekt on, põhineb GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktil b. Sama kehtib ka töötluse kohta, mis on vajalik lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks. Kui töötlemine on vajalik meie ettevõtte või kolmanda isiku õigustatud huvi korral ja seda huvi ei kaalu üles andmesubjekti huvid, põhiõigused ja -vabadused, on töötlemise õiguslik alus GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f.

3. Andmete kustutamine ja säilitamise kestus

Andmesubjekti isikuandmed kustutatakse või tehakse kättesaamatuks kohe, kui nende säilitamise eesmärk langeb ära. Pikem säilitamine on võimalik, kui see on ette nähtud Euroopa või riigisiseste õigusaktidega, mis vastutavale töötlejale kohalduvad. Andmed muudetakse kättesaamatuks või kustutatakse ka siis, kui nimetatud normides ette nähtud salvestustähtaeg saab läbi, välja arvatud juhul, kui andmete säilitamine on vajalik lepingu sõlmimiseks või täitmiseks.

III. Veebilehe kasutatavus ja logifailide loomine

1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Igal veebilehe avamisel kogub meie süsteem automatiseeritult andmeid ja infot veebilehe avanud arvuti kohta. Kogutakse järgmisi andmeid:

1) andmed veebilehitseja tüübi ja versiooni kohta;

2) kasutaja operatsioonisüsteem;

3) kasutaja internetiteenuse pakkuja;

4) kasutaja IP-aadress;

5) juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg;

6) veebilehed, mida kasutaja süsteem meie veebilehe kaudu avab.

2. Andmetöötluse õiguslik alus

Andmete ja logifailide ajutise säilitamise õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f.

3. Andmetöötluse eesmärk

IP-aadressi ajutine salvestamine süsteemis on vajalik selleks, et võimaldada edastada veebilehte kasutaja arvutile. Selleks tuleb kasutaja IP-aadress seansi ajaks salvestada.

Logifailid salvestatakse selleks, et tagada veebilehe toimivus. Lisaks aitavad andmed meil veebilehte optimeerida ning tagada meie infotehnoloogiasüsteemide turvalisus. Sellega seoses andmeid turunduseesmärgil ei analüüsita.

4. Säilitamise kestus

Andmed kustutatakse kohe, kui need andmete kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud pole. Andmete kogumisel veebilehe kasutatavuse eesmärgil toimub kustutamine seansi lõpus.

Andmete salvestamisel logifailidesse toimub kustutamine hiljemalt seitsme päeva jooksul. Kauem säilitamine on võimalik. Sellisel juhul kustutatakse või eemaldatakse kasutaja IP-aadressid, nii et nende seostamine veebilehe avanud kliendiga pole enam võimalik.

5. Vaidlustamise ja kustutamise võimalus

Andmete kogumine veebilehe kasutatavuse eesmärgil ning andmete salvestamine logifailidesse on veebilehe toimimise jaoks vältimatult vajalik. Seetõttu kasutajal vaidlustamise võimalust ei ole.

IV. Küpsiste kasutamine

A) Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Kasutame oma veebilehe kasutusmugavuse parandamiseks küpsiseid. Osa meie veebilehe elemente nõuavad, et veebilehe avanud veebilehitsejat oleks võimalik tuvastada ka pärast lehe vahetust. Selle käigus isikuandmeid ei koguta.

Küpsistele edastatakse ja neis salvestatakse järgmised andmed:

(1) fonts = standardne küpsisemuutuja, mida kasutame selleks, et kirjatüüpe värskendamise ajal uuesti veebilehitsejasse laadida.

(2) fullcss = standardne küpsisemuutuja, mida kasutame selleks, et CSS-fail värskendamise ajal uuesti veebilehitsejasse laadida.

Küpsiste maksimaalne eluiga: 730 päeva

Lisaks kasutame oma veebilehel küpsiseid, mis võimaldavad analüüsida kasutajate käitumist veebilehel.

Selle käigus võidakse edastada järgmisi andmeid:

_ga = Google Analyticsi kordumatu identifikaator kasutaja identifitseerimiseks (koosneb kliendi tunnusest ja ajatemplist) | Standardne aegumistähtaeg 2 aastat. _gat = parameeter, mille alusel vähendab Google Analytics päringute sagedust

_gid = Google Analyticsi kordumatu identifikaator kasutaja identifitseerimiseks (koosneb kliendi tunnusest ja ajatemplist) | Standardne aegumistähtaeg 24 tundi. Selliselt kogutud kasutajaandmed pseudonüümitakse tehniliste meetmete abil.

Seetõttu ei ole enam võimalik seostada andmeid veebilehe kasutajaga. Andmeid ei säilitata koos kasutaja muude isikuandmetega.

Meie veebilehe avamisel teavitatakse kasutajaid teaberiba kaudu küpsiste kasutamisest analüüsi eesmärgil ning osutatakse andmekaitsedeklaratsioonile. Seoses sellega osutatakse ka sellele, kuidas küpsiste salvestamist veebilehe sätetes keelata.

Kui te ei soovi andmete jälitamist, saate selle keelata selles andmekaitsedeklaratsioonis Google Analyticsit puudutavas jaotises.

b) Andmetöötluse õiguslik alus

Isikuandmete töötlemisele tehniliselt vajalike küpsiste abil annab õigusliku aluse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f.

Isikuandmete töötlemisele küpsiste abil analüüsimise eesmärgil annab kasutaja nõusoleku olemasolu korral õigusliku aluse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a.

c) Andmetöötluse eesmärk

Tehniliselt vajalike küpsiste kasutamise eesmärk on lihtsustada kasutaja jaoks veebilehe kasutamist. Mõnda meie veebilehe funktsiooni ei saa ilma küpsiste kasutamiseta pakkuda. Nende küpsiste puhul tuleb veebilehitseja tuvastada ka pärast lehe vahetamist.

Küpsiseid on vaja järgmisel otstarbel:

(1) fonts = standardne küpsisemuutuja, mida kasutame selleks, et kirjatüüpe värskendamise ajal uuesti veebilehitsejasse laadida.

(2) fullcss = standardne küpsisemuutuja, mida kasutame selleks, et CSS-fail värskendamise ajal uuesti veebilehitsejasse laadida.

Küpsiste maksimaalne eluiga: 730 päeva

Tehniliselt vajalike küpsiste abil kogutud kasutajaandmeid ei kasutata kasutajaprofiilide koostamiseks.

Analüüsiküpsiseid kasutatakse selleks, et meie veebilehe kvaliteeti ja sisu parandada. Analüüsiküpsiste abil saame teada, kuidas veebilehte kasutatakse, ning nii saame oma pakkumist pidevalt optimeerida.

Selle käigus võidakse edastada järgmisi andmeid:

_ga = Google Analyticsi kordumatu identifikaator kasutaja identifitseerimiseks (koosneb kliendi tunnusest ja ajatemplist) | Standardne aegumistähtaeg 2 aastat;

_gat = parameeter, mille alusel vähendab Google Analytics päringute sagedust;

_gid = Google Analyticsi kordumatu identifikaator kasutaja identifitseerimiseks (koosneb kliendi tunnusest ja ajatemplist) | Standardne aegumistähtaeg 24 tundi;

e) Säilitamise kestus, vaidlustamis- ja eemaldamisvõimalus

Küpsised salvestatakse kasutaja arvutisse ja edastatakse sealt meie lehele. Seetõttu on teil kui kasutajal ka täielik kontroll küpsiste kasutamise üle. Oma veebilehitseja sätete muutmisega saate küpsiste edastamist keelata või piirata. Juba salvestatud küpsiseid saab igal ajal kustutada. Seda saab ka automatiseerida. Meie veebilehe küpsiste inaktiveerimise korral ei pruugi meie veebilehe kõik funktsioonid enam kasutatavad olla.

V. Uudiskiri

1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Meie veebilehel saab tellida tasuta infolehe. Uudiskirja tellimisel edastatakse iFrame’i sisestusmalli sisestatud andmed meie poolt volitatud e-posti turunduse tarkvara pakkujale.

Kogutakse järgmisi andmeid:

• tiitel

• eesnimi

• perekonnanimi

• e-posti aadress

Lisaks kogutakse registreerimisel järgmisi andmeid:

• registreerimise kuupäev ja kellaaeg;

Andmete töötlemiseks küsitakse registreerimisel teie nõusolekut ja osutatakse sellele andmekaitsedeklaratsioonile. Seoses andmete töötlemisega uudiskirja saatmiseks ei edastata andmeid peale e-posti turunduse tarkvara pakkujale ühelegi kolmandale isikule. Andmeid kasutatakse üksnes uudiskirjade saatmiseks.

2. Andmetöötluse õiguslik alus

Andmete töötlemisele pärast kasutaja poolt uudiskirja tellimist annab kasutaja nõusoleku olemasolu korral õigusliku aluse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a.

Kui uudiskirja saadetakse seoses liikmesusega meie andmebaasis olevatele registreeritud andmetele, loob õigusliku aluse GDPR-i artikli 6 punkti 1 punkt b.

3. Andmetöötluse eesmärk

Kasutajalt kogutakse e-posti aadress uudiskirja saatmiseks.

4. Säilitamise kestus

Andmed kustutatakse kohe, kui need andmete kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud pole. Kasutaja e-posti aadressi säilitatakse seejärel seni, kuni uudiskirja tellimus on aktiivne.

5. Uudiskirjajälitus

Oma uudiskirjapakkumise optimeerimiseks kasutame isikustatud uudiskirjajälitust. Selleks kogume lisaks e-posti aadressile ka uudiskirjaga seotud tegevusi (klõpsamine). Vt selle kohta ka VI punkti alapunkti 6. Saatmisteenuse pakkuja MailChimp

6. Vaidlustamise ja kustutamise võimalus

Andmesubjektist kasutaja saab uudiskirja tellimuse igal ajal tühistada. Selleks on uudiskirjas olemas vastav link. Alternatiivina võite meile saata ka e-kirja aadressile [lisa aadress].

VI. Registreerumine

(Liikmetaotlus, üritusele registreerumine, publikatsiooni tellimine, kontakt)

1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Pakume oma veebilehel kasutajatele võimalust registreeruda, milleks tuleb edastada oma isikuandmed. Andmed sisestatakse sisestusmalli, edastatakse meile ja salvestatakse. Andmeid ei edastata kolmandatele isikutele.

Registreerumise käigus kogutakse järgmisi andmeid:

• ettevõte/organisatsioon;

• käibemaksukohuslase registreerimisnumber;

• registrikood;

• tänav ja majanumber;

• sihtnumber;

• asula;

• telefon;

• veebileht;

• ettevõtte tegevjuht;

• NACE kood;

• valdkond;

• ettevõtte lühiprofiil;

• töötajate arv;

• liikmesuse kontaktisik;

• ametikoht ettevõttes;

• kontaktisiku e-posti aadress;

• kontaktisiku telefoninumber;

• arve aadress.

Registreerumise hetkel salvestatakse lisaks järgmised andmed:

• registreerimise kuupäev ja kellaaeg;

• kasutatav veebilehitseja;

• operatsioonisüsteem.

Registreerumisel küsitakse kasutajalt nõusolek nende andmete töötlemiseks.

2. Andmetöötluse õiguslik alus

Andmete töötlemisele annab kasutaja nõusoleku olemasolu korral õigusliku aluse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a. Kui registreerimine on vajalik lepingu täitmiseks, mille osaline kasutaja on, või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks, on andmete töötlemise õiguslik alus GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b.

3. Andmetöötluse eesmärk

Kasutaja registreerimine on vajalik kasutajaga sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks. Teie registreerimine võib olla nii liikmetaotluse esitamine kui ka üritusele registreerimine.

Lisateavet leiate meie teabe esitamise kohustuse alt:

teabe esitamise kohustus liikmetaotluste korral;

teabe esitamise kohustus üritusele registreerimisel;

teabe esitamise kohustus kontaktvormi jaoks;

teabe esitamise kohustus uudiskirja saajaks registreerimisel;

teabe esitamise kohustus seminarile registreerimisel;

teabe esitamise kohustus publikatsioonide tellimisel.

4. Säilitamise kestus

Andmed kustutatakse kohe, kui need andmete kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud pole. Sellega on lepingu täitmise või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmise jaoks vajaliku registreerimise puhul tegemist siis, kui andmeid ei ole enam lepingu täitmiseks vaja. Ka pärast lepingu lõppemist võib olla vaja säilitada lepingupartneri isikuandmeid, et lepingulisi või õigusaktidest tulenevaid kohustusi täita.

5. Vaidlustamise ja kustutamise võimalus

Kasutajana on teil igal ajal võimalik registreerimine tühistada. Teie kohta säilitatavaid andmeid saate igal ajal muuta lasta. Oma andmete muutmiseks või kustutamiseks pöörduge aadressile: joachim.veh(at)ahk-balt.org.

Kui andmed on vajalikud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks, saab andmeid varem kustutada vaid juhul, kui lepingust või õigusaktidest tulenevad kohustused seda ei takista.

VII. Kontaktivorm ja e-posti kontakt

1. Andmetöötluse kirjeldus ja ulatus

Meie veebilehel on kontaktivorm, mida saab kasutada elektrooniliseks kontakti võtmiseks. Kui kasutaja kasutab seda võimalust, edastatakse sisestusmalli sisestatud andmed meile ja salvestatakse.

Teate saatmise hetkel salvestatakse lisaks järgmised andmed:

• registreerimise kuupäev ja kellaaeg;

• kasutatav veebilehitseja;

• operatsioonisüsteem.

Andmete töötlemiseks küsitakse saatmisel teie nõusolekut ja osutatakse sellele andmekaitsedeklaratsioonile.

Alternatiivina võib võtta ühendust näidatud e-posti aadressil.

Sellisel juhul salvestatakse e-kirjas edastatud kasutaja isikuandmed. Neid andmeid kolmandatele isikutele ei edastata. Andmeid kasutatakse üksnes kirjale vastamiseks.

2. Andmetöötluse õiguslik alus

Andmete töötlemisele annab kasutaja nõusoleku olemasolu korral õigusliku aluse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt a. E-posti teel edastatud andmete töötlemise õiguslik alus on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f.

Kui e-posti teel võetakse ühendust lepingu sõlmimise eesmärgil, on andmete töötlemise õiguslik alus GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt b.

3. Andmetöötluse eesmärk

Sisestusmalli kaudu saadud isikuandmeid töödeldakse üksnes kontaktivõtule vastamiseks. Kontakti võtmisel e-posti teel on olemas vajalik õigustatud huvi andmete töötlemiseks. Muud saatmise käigus töödeldavad isikuandmed on vajalikud kontaktivormi väärkasutamise takistamiseks ning meie infotehnoloogiasüst

4. Säilitamise kestus eemide turvalisuse tagamiseks.

Andmed kustutatakse kohe, kui need andmete kogumise eesmärgi saavutamiseks enam vajalikud pole. Kontaktivormi sisestusmalli kaudu ja e-posti teel edastatavate isikuandmete puhul juhtub see siis, kui suhtlus kasutajaga on lõppenud. Suhtlus on lõppenud siis, kui asjaoludest on võimalik järeldada, et kõnealune küsimus on lahendatud. Saatmisel kogutavad täiendavad andmed kustutatakse hiljemalt kolme kuu jooksul.

5. Vaidlustamise ja kustutamise võimalus

Kasutajal on igal ajal võimalik isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta. Kasutaja saab meie poole pöördumisel oma isikuandmete säilitamise igal ajal vaidlustada. Sellisel juhul ei saa suhtlust jätkata. Nõusoleku tagasivõtmisest ja andmete säilitamise vaidlustamisest võite meid teavitada kirjalikult e-posti teel: [lisa e-posti aadress]. Sellisel juhul kustutatakse kõik isikuandmed, mis kontakti võtmise käigus salvestati.

VIII. Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

1. Veebilehe pidaja

Tellimuse täitmisel edastatakse isikuandmed agentuurile ja tehnilise teenuse pakkujale, kellelt on tellitud veebilehe haldamine. Tellimuse täitmine on teenusepakkujaga kokku lepitud vastavas lepingus.

2. Sotsiaalmeedias jagamise nupp

Üldine märkus.Sotsiaalmeedia pistikprogrammide puhul tuvastavad vastavad teenused tavaliselt kohe veebilehe külastaja IP-aadressi ning protokollivad külastaja edasise käitumise veebilehitsejas. See võib toimuda ka siis, kui te nuppu ei vajuta. Selle takistamiseks kasutame Shariffi meetodit. See tähendab, et meie sotsiaalmeedianupud loovad vahetu kontakti sotsiaalvõrgustiku ja teie vahel alles siis, kui te vajutate jagamisnuppu. Kui olete sotsiaalvõrgustikku sisse loginud, ei kuvata Facebooki ja Google+ puhul lisaakent. Twitteri puhul kuvatakse hüpikaken, kus saab säutsu teksti veel muuta. Nii saate meie sisu sotsiaalvõrgustikes avaldada, ilma et need võrgustikud koostaksid terviklikke kasutusprofiile.

Facebook

Meie veebilehel kasutatakse ettevõtte Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA sotsiaalvõrgustiku pistikprogramme. Tänu Shariffi meetodile saab Facebook teie IP-aadressi ja teabe selle kohta, et te meie veebilehte külastate, alles siis, kui vajutate nuppu. Pistikprogrammi käivitamisel siis, kui olete Facebooki sisse loginud, saab Facebook seostada pistikprogrammi kasutamise teie kasutajakontoga.

Pärast seda toimuva andmete kogumise ja kasutamise kohta Facebooki poolt puudub meil teave ja me ei saa seda ka mõjutada. Lisateavet leiate Facebooki andmekaitsedeklaratsioonist aadressil de-de.facebook.com/policy.php. Lisaks osutame selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatavale küpsiste üldisele kasutamisele ja keelamisele.

Google+

Meie veebilehel kasutatakse sotsiaalvõrgustiku Google+ der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA pistikprogramme. Tänu Shariffi meetodile saab Google teie IP-aadressi ja teabe selle kohta, et te meie veebilehte külastate, alles siis, kui vajutate nuppu. Pistikprogrammi käivitamisel siis, kui olete Google+ sisse loginud, saab Google+ seostada pistikprogrammi kasutamise teie kasutajakontoga.

Pärast seda toimuva andmete kogumise ja kasutamise kohta Google+ poolt puudub meil teave ja me ei saa seda ka mõjutada. Lisateavet leiate Google’i andmekaitsedeklaratsioonist aadressil www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Lisaks osutame selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatavale küpsiste üldisele kasutamisele ja keelamisele.

Twitter

Meie veebilehel kasutatakse sotsiaalvõrgustiku Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA pistikprogramme. Tänu Shariffi meetodile saab Twitter teie IP-aadressi ja teabe selle kohta, et te meie veebilehte külastate, alles siis, kui vajutate säutsu jagamise nuppu.

Pärast seda toimuva andmete kogumise ja kasutamise kohta Twitteri poolt puudub meil teave ja me ei saa seda ka mõjutada. Lisateavet leiate Twitteri andmekaitsedeklaratsioonist aadressil twitter.com/privacy. Lisaks osutame selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatavale küpsiste üldisele kasutamisele ja keelamisele.

Xing

Meie veebilehel kasutatakse sotsiaalvõrgustiku Xing, XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Saksamaa pistikprogrammi Xing Share. Selle nupu vajutamisel loob teie veebilehitseja pistikprogrammi funktsioonide kasutamiseks ühenduse Xingi pistikprogrammiga. Sealjuures ei salvesta Xing teie isikuandmeid ega küpsiseid teie kasutuse kohta. Lisateavet leiate Xingi andmekaitsedeklaratsioonist aadressil www.xing.com/privacy. Lisaks osutame selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatavale küpsiste üldisele kasutamisele ja keelamisele.

LinkedIn

Meie veebilehel kasutatakse sotsiaalvõrgustiku LinkedIn LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Iirimaa pistikprogrammi LinkedIn Share. Selle nupu vajutamisel loob teie veebilehitseja pistikprogrammi funktsioonide kasutamiseks ühenduse LinkedIni pistikprogrammiga. Sealjuures ei salvesta LinkedIn teie isikuandmeid ega küpsiseid teie kasutuse kohta. Lisateavet leiate LinkedIni andmekaitsedeklaratsioonist aadressil www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Lisaks osutame selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatavale küpsiste üldisele kasutamisele ja keelamisele.

3. YouTube’i videod

Meie veebilehel leidub üksikuid YouTube’i videoid, mis on salvestatud YouTube’i pakkuja serveritesse ja mida esitatakse meie veebilehel manustamise teel. Video manustatakse, kui vastav suvand on laiendatud andmekaitsesätetes lubatud. Video mängimisel salvestatakse teie arvutisse YouTube’i küpsised ja DoubleClicki küpsised ning võidakse edastada andmed YouTube’i pidajale, ettevõttele Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

YouTube’is salvestatud videote mängimisel edastatakse praeguse seisuga YouTube’i ja DoubleClicki võrgu pidajale, ettevõttele Google Inc. vähemalt järgmised andmed: IP-aadress ja küpsise tunnus, meie juures avatud lehe spetsiifiline aadress, lehe avamise süsteemikuupäev ja kellaaeg, teie veebilehitseja tunnus. Andmed edastatakse sõltumata sellest, kas teil on Google’i kasutajakonto või mitte või kas te olete sisse loginud või mitte. Kui olete sisse loginud, võib Google need andmed otse teie kontoga seostada. Kui te ei soovi andmete seostamist oma profiiliga, peate enne video esitusnupu vajutamist kontolt välja logima.

YouTube või Google Inc. salvestab need andmed kasutajaprofiilina võib kasutada neid reklaami, turu-uuringute ja/või oma veebilehtede vajaduspõhise kujundamise eesmärgil. Selline analüüsimine toimub (ka sisselogimata kasutajate puhul) eelkõige vajaduspõhise reklaami edastamiseks ja selleks, et teisi kasutajaid teie tegevusest meie veebilehel teavitada. Teil on õigus selliste kasutajaprofiilide koostamine vaidlustada, vaie tuleb esitada YouTube’i pidajale Google’ile.

4. Google Maps

See veebiteenus kasutab ettevõtte Google Inc. kaarditarkvara Google Maps. Selle veebilehe kasutamisel kinnitate oma nõusolekut sellega, et Google ja selle esindajad võivad koguda, töödelda ja kasutada andmeid automatiseeritult. Google Mapsi kasutustingimused. Lisateavet andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning andmete kasutamise kohta Google’i poolt saate sellelt infolehelt.

5. Veebilehe analüüs ja Google Analytics

See veebileht kasutab veebilehe kasutamise analüüsimiseks ettevõtte Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) poolt pakutavat teenust Google Analytics. See teenus kasutab küpsiseid, mis on lõppseadmesse salvestatavad tekstifailid. Küpsiste abil kogutavad andmed saadetakse reeglina USA-s asuvase Google’i serverisse ja salvestatakse seal. Sellel veebilehel kasutatakse IP-aadresside anonüümimist. Kasutaja IP-aadress lühendatakse EL-i ja Euroopa Majandusruumi liikmesriikides. Lühendamisega kaob võimalus seostada IP-aadress teie isikuga. Andmete volitatud töötlemise lepingu järgi, mille veebilehe pidaja ja Google Inc. sõlminud on, koostab Google Inc. kogutud info põhjal veebilehe kasutamise ja tegevuste analüüsi ning pakub internetikasutusega seotud teenuseid.

Teil on võimalik keelata oma veebilehitseja sätetes küpsiste salvestamine oma seadmesse. Kui teie veebilehitsejas on küpsised keelatud, ei pruugi te saada kõiki selle veebilehe funktsioone piiramatult kasutada.

Lisaks saate veebilehitseja pistikprogrammi abil takistada küpsiste poolt kogutavate andmete (sh teie IP-aadress) saatmist ettevõttele Google Inc. ja nende andmete kasutamist ettevõtte Google Inc. poolt. See pistikprogramm on saadaval siin: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Saate takistada andmete kogumist Google Analyticsi poolt, klõpsates järgmisel lingil. Seatakse loobumisküpsis, mis takistab andmete kogumist, kui te edaspidi seda veebilehte kasutate:

Google Analyticsi keelamine

 Siit leiate lisateavet andmete kogumise kohta ettevõtte Google Inc. poolt: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

6. Saatmisteenuse pakkuja MailChimp

Kasutame mass-e-kirjade ja uudiskirjade saatmiseks ettevõtte Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA saatmisteenust MailChimp.

MailChimp salvestab kirjade saatmiseks meie volituse alusel oma USA-s asuvatesse serveritesse ees- ja perekonnanime, ettevõtte ja e-posti aadressi. MailChimp võib neid andmeid kasutada oma teenuste optimeerimiseks või parandamiseks ega edasta neid kolmandatele isikutele ja ei kasuta neid andmeid oma e-kirjade saatmiseks.

MailChimpil on USA ja EL-i vahelise Privacy Shieldi leppe sertifikaat ja ettevõte kohustub järgima EL-i andmekaitsenõudeid. Oleme sõlminud MailChimpiga andmetöötluslepigu, millega MailChimp kohustub meie kasutajate andmeid kaitsma, neid vastavalt MailChimpi andmekaitsesätetele meie volitusel töötlema ning neid kolmandatele isikutele mitte edastama. MailChimpi andmekaitsedeklaratsiooni leiate siit: https://mailchimp.com/legal/privacy/. Lisaks osutame selles andmekaitsedeklaratsioonis kirjeldatavale küpsiste üldisele kasutamisele ja keelamisele.

MailChimpi kaudu saadetavad mass-e-kirjad ja uudiskirjad sisaldavad nn veebimajakat, mille MailChimpi server aktiveerib meili või uudiskirja avamisel. Selle käigus kogutakse tehnilist teavet, nagu IP-aadress ning andmed veebilehitseja, operatsioonisüsteemi ja aktiveerimise aja kohta. MailChimp kasutab neid andmeid teenuse tehniliseks parandamiseks. Veebimajaka abil saab lisaks kindlaks teha, kas saaja on meili/uudiskirja avanud, millal see toimus ja milliseid linke klõpsati. Selle info saab seostada konkreetse saajaga. Kasutame seda infot selleks, et selgitada välja saajate lugemisharjumused ning sisu vastavalt kohandada.

IX. Andmesubjekti õigused

EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse järgi on teil järgmised õigused. Teie isikuandmete töötlemise korral on teil õigus saada teavet teie isiku kohta salvestatud andmete kohta.

Kui isikuandmetes on vigu, on teil õigus andmeid parandada (GDPR-i artikkel 16).

Õiguslike eelduste olemasolu korral saate nõuda andmete kustutamist või andmete töötlemise piiramist, samuti töötlemise vaidlustada (GDPR-i artiklid 17, 18 ja 21).

Kui olete andmete töötlemisega nõustunud või sõlminud andmete töötlemise kohta lepingu ja andmete töötlemine toimub automatiseeritult, on teil õigus ka andmeid üle kanda (GDPR-i artikkel 20).

Eespool nimetatud õiguste kasutamisel kontrollib Saksa-Balti kaubanduskoda, kas selleks on olemas õiguslikud eeldused.

Andmekaitseõiguslikud kaebused saate esitada pädevale järelevalveasutusele.

Saksamaa:

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit

Husarenstraße 30,

D-53117 Bonn

Telefon: 0228 99 7799 - 0

Faks: 0228 99 7799 - 550

E-post: poststelle(at)bfdi.bund.de

Veeb: http://www.datenschutz.bund.de

Eesti

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19

10129 Tallinn

Telefon: +372 5620 2341

E-post: info(at)aki.ee

Veeb: http://www.aki.ee/en

Läti:

Datu valsts inspekcija

Blaumaņa iela 11/13-11,

Riga, LV-1011

Telefon: +371 6722 3131

Faks: +371 6722 3556

E-post: info(at)dvi.gov.lv

Internet: http://www.dvi.gov.lv/lv/

Leedu:

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

A. Juozapavičiaus g. 6

Vilnius, LT-09310

Telefon: +370 5271 2804, +370 5279 1445

Faks: +370 5261 9494

E-post: ada(at)ada.lt

Veeb: https://www.ada.lt/go.php/lit/img