Registreerimine: Hangetel osalemise koolitus

Hangetel osalemise koolitus

Nõustamise jaoks vajalikud andmed

Kliendi poolt soovitud nõustamine*

Nõustamise eesmärgid*

Soovitud nõustamiskeel*

Teie ettevõtte andmed
Ettevõtte aadress

Riik

Esitage andmed

Nõusolek isikuandmete töötlemiseks¹*

¹Teave andmete töötlemise kohta


1. Töötlemise nimetus

Andmekaitsealane teave esitatakse seoses teie isikuandmete töötlemisega meie üritustele registreerimisel. Kahjuks ei ole meil võimalik ilma teie andmeteta teie registreerumist töödelda.


2. Vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed

  • Deutsch-Baltische Handelskammer in Estland, Lettland, Litauen e.V.
  • Joachim Veh
  • Strēlnieku iela 1-4,
  • LV-1010 Riga, Läti
  • Telefon: +371 6732 0007
  • E-post: joachim.veh@ahk-balt.org

3. Töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

Teie andmeid kogutakse selleks, et registreerida teid üritusele.

Teie andmeid töödeldakse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti b alusel. Arvestage, et üritusel pildistatakse ja/või filmitakse. Üritusel osalemisega nõustute, et teid kujutavaid fotosid ja/või videosalvestisi võidakse avaldada (trükimeedias, internetis, sotsiaalvõrgustikes jne).


 4. Isikuandmete saajad või saajate kategooriad

Ürituse korraldamiseks võidakse üksikutel juhtudel edastada kolmandatele isikutele, nagu osalejatele, esinejatele, ministeeriumidele, saatkondadele kindlaid isikuandmete kategooriaid (st perekonnanimi, eesnimi, firma/ettevõte) Edastamine toimub kooskõlas GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktiga f õigustatud huvi olemasolu korral.


5. Isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

Kasutame mass-e-kirjade saatmiseks ettevõtte Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA saatmisteenust MailChimp.

Lisateavet saatmisteenuse MailChimp ning küpsiste üldise kasutamise ja küpsiste keelamise kohta lugege meie andmekaitsedeklaratsioonist.

Teie andmed saadakse veebirakenduse kaudu internetist. See ei võimalda tagada isikuandmete usaldusväärsust (haavatamatust), autentsust (ehtsust) ja saadavust.


6. Isikuandmete säilitamise kestus

Teie andmed salvestatakse kuni ürituse lõpuni. Õigusaktides sätestatud juhtudel võidakse neid vajadusel säilitada ka kauem.


7. Andmesubjekti õigused

EL-i isikuandmete kaitse üldmääruse järgi on teil järgmised õigused.

Teie isikuandmete töötlemise korral on teil õigus saada teavet teie isiku kohta salvestatud andmete kohta.

Kui isikuandmetes on vigu, on teil õigus andmeid parandada (GDPR-i artikkel 16).

Õiguslike eelduste olemasolu korral saate nõuda andmete kustutamist või andmete töötlemise piiramist, samuti töötlemise vaidlustada (GDPR-i artiklid 17, 18 ja 21).

Vaide korral ei saa me teie kui osalejaga enam ühendust võtta ja kustutame teid meililistist.

Kuna andmete töötlemine põhineb lepingul ja andmete töötlemine toimub automatiseeritult, on teil õigus ka andmeid üle kanda (GDPR-i artikkel 20).

Eespool nimetatud õiguste kasutamisel kontrollib Saksa-Balti Kaubanduskoda, kas selleks on olemas õiguslikud eeldused.

Oma õiguste teostamiseks pöörduge Saksa-Balti Kaubanduskoja poole.

Andmekaitseõiguslikud kaebused saate esitada pädevale järelevalveasutusele.


Saksamaa:

Eesti:

Läti:

Leedu:


8. Nõusoleku tagasivõtmise õigus

Kui olete nõustunud andmete töötlemisega Saksa-Balti Kaubanduskoja poolt, saate oma nõusoleku igal ajal edasiulatuva mõjuga tagasi võtta. See ei mõjuta andmetöötluse õiguslikkust ajavahemikus, mis jääb nõusoleku andmise ja tagasivõtmise vahele.