Baltic Game Industry - Empowering a Booster for Regional Developments

© Pixabay

Baltic Game Industry - Empowering a Booster for Regional Development

Spēļu industrija ir viena radošākajām un dinamiskākajām nozarēm pasaulē, kuras izaugsmes temps, salīdzinot ar citām jomām, ir viennozīmīgi augšupejošs.

Mūsu projekta „Baltic Game Industry – Empowering a Booster for Regional Development (BGI)” galvenā ideja ir attīstīt spēļu industriju Baltijas jūras reģionā (BJR), dodot vietu arvien jaunām inovācijām, lai tieši šis reģions kļūtu par globāli konkurētspējīgu un nozīmīgu nozares spēlētāju visā pasaulē.

Stratēģijas pamatelements ir ilgtermiņa spēļu inkubācijas struktūru, programmu un shēmu ieviešana, kas nākotnē veicinātu stabilu un dzīvotspējīgu jaunuzņēmumu rašanos.

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir veicināt inovāciju ieviešanu un attīstīt spēļu industriju Baltijas jūras valstu teritorijā, lai sekmētu sadarbību starp ieinteresētajām pusēm un iesaistītajām valstīm, un visbeidzot, lai veidotu šo reģionu par stratēģiski nozīmīgu nozares spēlētāju, ieviešot vienotu industrijas zīmolu.

BGI projekta trīs galvenie stūrakmeņi: spēļu industrijas pamatnosacījumu uzlabošana, inkubācijas kapacitātes veidošana un uzņēmējdarbības iespēju paplašināšana arī ārpus izklaides industrijas. Projekta plānotie rezultāti:

 • uzlabojumi esošajos normatīvos un stratēģijās, kas kalpo kā vadlīnijas visu astoņu valstu jaunuzņēmumiem;
 • funkcionāli spēļu inkubatori, kas sniedz konsultācijas un mentoringu spēļu jaunuzņēmumiem;
 • paplašinātas BJR spēļu industrijas iespējas un palielināta uzņēmējdarbības efektivitāte.

Ieguvēji

Projekta galvenā mērķauditorija ir jaunuzņēmumi, mazie un vidējie uzņēmumi, kā arī valsts iestādes, attīstības un plānošanas aģentūras, uzņēmumu asociācijas, klasteri, un visbeidzot arī potenciālās, ar spēļu industrijas nesaistītās nozares.

Sadarbības partneri

22 sadarbības partneri no astoņām BJR valstīm – valsts iestādes, uzņēmējdarbības attīstības aģentūras, spēļu industrijas asociācijas, zinātnes parki, zinātniskās institūcijas, veselības aprūpes sniedzēji, kā arī 25 citas organizācijas – ir apvienojušas savus spēkus vienotam mērķim. Tās sniedz politisku atbalstu, sniedz dziļāku uzņēmējdarbības ekspertīzi, informē par jomas aktualitātēm, kā arī veicina nozares publicitāti, atpazīstamību un informācijas plūsmu.

Projekta aktivitātes

Labvēlīgu pamatnosacījumu izstrāde:

 • tīklošana, informētības veicināšana, kapacitātes veidošana ar politisko lēmumu pieņēmējiem;
 • stratēģiju izstrāde, pārmaiņu ieviešana pamatnosacījumu uzlabošanai, lai pielāgotos spēļu industrijas vajadzībām;
 • politisko dialogu veidošana un veicināt BJR kā svarīgu spēļu industrijas uzņēmējdarbības reģionu.

Inkubācijas kapacitātes veidošana:

 • koncepciju attīstība un spēļu inkubācijas kapacitātes veidošana;
 • trīs pilotgrupas: inkubācijas plānošana un finansēšana; mentoringa sistēma; BJR valstu vispārējā sadarbība un inkubācijas vadlīniju izveide;
 • spēļu inkubācijas pakalpojumu integrēšana uzņēmējdarbības veicināšanas sistēmās.

Virtuālā realitāte (VR) spēļu industrijas nesaistītās nozarēs:

 • iegūt priekšstatu par virtuālās realitātes potenciālu spēļu industrijas nesaistītās nozarēs;
 • identificēt pamatnosacījumus VR aplikāciju izmantošanai slimnīcās;
 • izstrādāt un ieviest VR pilotprojekta aplikāciju veselības nozarē un izstrādāt VR veselības nozares paraugmodeli;
 • paplašināt uzņēmējdarbības iespējas spēļu izstrādātājiem un veidotājiem.

Projekta rezultāti:

 • vienots komunikācijas modelis un novērtējumu ziņojumi;
 • stratēģijas un rīcības plāni pamatnosacījumu uzlabošanai un spēļu inkubācijas atbalsta sistēmai BJR;
 • aktualizēti noteikumi, stratēģijas un shēmas, kā arī labvēlīgu pamatnosacījumu un politikas labās prakses katalogs spēļu industrijas attīstībai;
 • shēmu modeļi un rokasgrāmatas spēļu inkubācijas plānošanai un finansēšanai, mentorēšanai un starptautiskai sadarbībai;
 • VR aplikāciju labās prakses katalogs un ieteikumi VR aplikācijām citās nozarēs;
 • funkcionāla VR aplikācija terapeitiskas lietošanas nolūkiem kā paraugs ar īstenotajām vadlīnijām, ievērojot slimnīcu specifiskos pamatnosacījumus un VR veselības nozares paraugmodeli;
 • spēļu inkubācijas vadlīnijas un darbības shēmas.

Par projektu

Projekta numurs: #R046

Projekta budžets: 3,5 milj. eiro

Eiropas Reģionālās attīstības fonds: 2,75 milj. eiro

Saite uz projekta mājas lapu